In Rocket Road, it's time to reach for the stars! Take control of a fast rocket, and get ready for a colorful journey in space. Hiding many mysteries and dangers, how far do you think you'll travel in the endless void. The road before you has no end, so you better start now. 

The objective of this game is to travel as far as you can on a track filled with obstacles to earn a high score. Maneuvering in space might seem hard at first, due to lack of gravity, but the controls of this game are pretty simple! Start the game by clicking on the play button on the main menu.

 Your rocket will fly on its own, but you should change its directions with the arrow keys. You'll encounter different colored orbs on your way. You can pass through the orbs in the same color as your rocket. Touching other orbs will kill you. Passing through ramps will change your color. Other than orbs, you'll encounter narrow passages, archways, and many other obstacles along the way. You earn points with each obstacle you pass and orb you collect. Keep your eyes on the road, and have fun! Do you trust your reflexes and hand-eye coordination?  

În Rocket Road, este timpul s? ajunge?i la stele! Preia controlul unei rachete rapide ?i preg?te?te-te pentru o c?l?torie colorat? în spa?iu. Ascundând multe mistere ?i pericole, cât de departe crede?i c? ve?i c?l?tori în golul nesfâr?it. Drumul dinaintea ta nu are sfâr?it, a?a c? mai bine începi acum.

Obiectivul acestui joc este s? c?l?tore?ti cât po?i pe o pist? plin? de obstacole pentru a ob?ine un scor mare. Manevrarea în spa?iu poate p?rea greu la început, din cauza lipsei de gravitate, dar controalele acestui joc sunt destul de simple! Începe?i jocul f?când clic pe butonul de redare din meniul principal.

 Racheta ta va zbura singur?, dar ar trebui s?-i schimbi direc?iile cu tastele s?geat?. Ve?i întâlni orbe diferite colorate pe drum. Pute?i trece prin orbe în aceea?i culoare cu racheta. Atingerea altor orbe te va ucide. Trecerea prin rampe î?i va schimba culoarea. În afar? de orbe, ve?i întâlni pasaje înguste, arcade ?i multe alte obstacole pe parcurs. Câ?tigi puncte cu fiecare obstacol pe care îl treci ?i orbe pe care le colectezi. ?ine-?i ochii pe drum ?i distreaz?-te! Ave?i încredere în reflexele ?i coordonarea mâna-ochi?

Rocket Road was added in Arcade Games.
Multiplayer GamesMultiplayer
Pool GamesPool
Mario GamesMario
Sonic GamesSonic
Bomberman GamesBomberman
Balloons GamesBalloons
Bubble GamesBubble
Adventure GamesAdventure
Board GamesBoard
Racing GamesRacing
Bejeweled GamesBejeweled
HTML5 GamesHTML5
Pinball GamesPinball
Street Fighter GamesStreet Fighter
Angry Birds GamesAngry Birds